Board Of Governors 2019


Nainan Desai ChairmanJayesh Patel

Vice Chair

Nikunj Patel

Secretary

Smita Patel

Treasurer

Ajit Shah

Jigisha Desai

Ravi Patel

Dr. C.J.Patel

Dr. Mahesh Amin

Dr. Jignesh Patel

Manish Patel